13 5/2015
QUY CHẾ CẤP VÀ THU HỒI QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ "MIẾN DONG BẮC KẠN"

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂNTỈNH BẮC KẠN
*
Số: 508 -QĐ/HNDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

           

Bắc Kạn, ngày 31 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể

 “Miến dong Bắc Kạn” dùng cho sản phẩm miến dong của tỉnh Bắc Kạn

BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Căn cứ Quyết định 55173/QĐ-SHTT ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Miến dong Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số      -QĐ/HNDT  ngày     tháng 5 năm 2017 của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Miến dong Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” dùng cho sản phẩm miến dong của tỉnh Bắc Kạn".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 14-QĐ/HNDT ngày 24/5/2015 của BTV Hội Nông dân tỉnh.

Điều 3: Các đồng chí thành viên Ban Quản lý nhãn hiệu tập thể Miến dong Bắc Kạn, thủ trưởng các đơn vị thuộc Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh Hội;
- Sở KHCN;
- Sở Công Thương;
- HND các huyện, TP;
- Lưu VT.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
Đã ký
 
Lưu Văn Quảng

QUY CHẾ

Cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn”

 dùng cho sản phẩm miến dong của tỉnh Bắc Kạn

(Ban hành kèm theo Quyết định số508-QĐ/HNDT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn" dùng cho sản phẩm miến dong của tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhãn hiệu tập thể, các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm miến dong trong việc trao quyền, cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Điều 3. Sử dụng nhãn hiệu tập thể

1. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn" chỉ được sử dụng nhãn hiệu trong các hoạt động liên quan đến sản xuất và kinh doanh sản phẩm.

2. Tổ chức, cá nhân không được sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn" để thực hiện các hành vi trái pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân không được chuyển nhượng quyền sử dụng lại cho các tổ chức, cá nhân khác.

4. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể được hưởng các quyền và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định trong quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"

Tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tham gia vào quá trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm miến dong đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm miến dong theo quy định có đơn xin cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể

Các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

1. Sản xuất và chế biến miến dong từ nguồn nguyên liệu có nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Miến dong được sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3. Sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo đúng quy định.

4. Đáp ứng đầy đủ các quy định về sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể theo quy định.

5. Có đơn xin cấp quyền sử dụng và cam kết thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, có trách nhiệm gìn giữ và nâng cao giá trị, hình ảnh của nhãn hiệu tập thể.

6. Không vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

7. Nộp phí và lệ phí cấp và sử dụng nhãn hiệu tập thể theo quy định.

Điều 6. Hồ sơ, thủ tục xin cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.

1. Hồ sơ, thủ tục xin cấp mới quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể

1.1. Đơn xin cấp phép sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn" của các tổ chức, cá nhân (theo mẫu).

1.2. Bản sao công chứng Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận cơ sở sản xuất.

1.3. Giấy xác nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.4. Giấy chứng nhận kết quả phân tích chất lượng phù hợp với điều kiện sử dụng nhãn hiệu tập thể quy định tại quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; quy chế quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

1.5. Bản cam kết thực hiện nghiêm và đầy đủ các nội dung quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; quy chế quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

1.6. Các tài liệu liên quan khác:

- Chứng nhận xuất xứ nguyên liệu từ vùng sản xuất Miến dong Bắc Kạn.

- Quy trình sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm miến phù hợp với quy trình chuẩn cho sản phẩm Miến dong Bắc Kạn.

2. Hồ sơ, thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể

- Trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn mà không vi phạm quy chế trong quá trình sử dụng thì các tổ chức, cá nhân chỉ cần làm đơn xin gia hạn trước khi giấy chứng nhận hết hạn sử dụng 30 ngày và đóng phí, lệ phí theo quy định thì cơ quan quản lý nhãn hiệu tập thể có trách nhiệm tiến hành thủ tục gia hạn.

3. Hồ sơ, thủ tục xin cấp lại quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể

Trường hợp được xét cấp lại quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể:

3.1. Những tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể nhưng làm mất, làm hỏng muốn được cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu. Hồ sơ thủ tục gồm:

- Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể (đối với trường hợp giấy bị nát, bị hỏng).

3.2. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận nhưng trong quá trình sử dụng có vi phạm và bị thu hồi sử dụng thì phải sau thời gian 12 tháng kể từ ngày thu hồi có nguyện vọng thì mới được xét cấp và thủ tục đề nghị cấp lại như lần đầu.

Điều 7. Quy trình xét duyệt, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể

1. Các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin cấp, xin cấp lại và gia hạn giấy chứng nhận gửi về Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn (qua Ban quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn”).

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của các tổ chức, cá nhân, Ban quản lý nhãn hiệu tập thể tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ và thực tế điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân yêu cầu. Phân tích chất lượng mẫu theo quy định.

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kề từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của các tổ chức, cá nhân, Ban quản lý nhãn hiệu phải sẽ trình Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” nếu đạt tiêu chuẩn.

Trường hợp không được cấp, Ban quản lý sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 8. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu tập thể

1. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu tập thể phải theo mẫu quy định, gồm các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của tổ chức và cá nhân được cấp Giấy chứng nhận;

- Điện thoại, fax, email (nếu có);

- Danh mục sản phẩm được cấp theo Giấy chứng nhận (các loại bao bì đóng gói sản phẩm);

- Thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận;

- Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận;

- Ký và đóng dấu bởi Cơ quan quản lý nhãn hiệu tập thể.

2. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu tập thể được làm thành 01 bản chính trao cho tổ chức, cá nhân yêu cầu. Cơ quan quản lý nhãn hiệu tập thể mở sổ theo dõi việc cấp và thu hồi Giấy chứng nhận.

Trường hợp yêu cầu cấp bản sao, Cơ quan quản lý nhãn hiệu tập thể sẽ làm thủ tục cấp và người yêu cầu cấp bản sao phải nộp lệ phí theo quy định.

3. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu tập thể có thời hạn 05 năm kể từ ngày ra quyết định.

Điều 9. Mức thu phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn quyết định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể nhưng không vượt quá quy định của Nhà nước. Cụ thể như sau:

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 500.000 đồng

- Mức phí sử dụng hằng năm theo sự thống nhất của BQL nhãn hiệu tập thể ở từng thời điểm. Mức phí hiện nay là: 2.000.000/01 cơ sở/năm. Thời gian nộp là trước ngày 30 tháng 3 hằng năm.

Điều 10. Thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể.

1. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể nhưng trong quá trình thực hiện không đáp ứng được các quy định trong quy chế sử dụng và quản lý nhãn hiệu tập thể; quy chế quản lý chất lượng sản phẩm hoặc vi phạm quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” tuỳ theo mức độ sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” theo các hình thức có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

2. Các tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể sẽ bị xóa tên trong danh sách được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm.

3. Các hành vi vi phạm quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” gồm:

3.1. Sử dụng tên gọi nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” cho các sản phẩm miến dong mà không được cấp Giấy chứng nhận sử dụng.

3.2. Các sản phẩm được sử dụng tên gọi “Miến dong Bắc Kạn” nhưng không thực hiện theo quy trình chuẩn sản xuất, bảo quản và chế biến cho sản phẩm Miến dong Bắc Kạn.

3.3. Các sản phẩm được sử dụng tên gọi “Miến dong Bắc Kạn” nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm Miến dong Bắc Kạn.

3.4. Sử dụng tên gọi “Miến dong Bắc Kạn” cho các sản phẩm miến dong không có nguồn gốc từ vùng sản xuất Miến dong Bắc Kạn.

Điều 11. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Mọi khiếu nại và  giải quyết khiếu nại về hoạt động cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại hiện hành.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn là cơ quan quản lý việc cấp và thu  hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” và giám sát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn”.

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ miến dong Bắc Kạn có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này. Các tổ chức, cá nhân có quyền thông tin về những vi phạm trong việc sử dụng tên gọi “Miến dong Bắc Kạn” của các tổ chức, cá nhân khác đến Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, các cơ quan khác để xử lý theo quy định.

Điều 13. Hiệu lực thi hành.

1. Quy chế này được thực hiện kể từ ngày Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Miến dong Bắc Kạn” có hiệu lực thi hành và thay thế quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 14-QĐ/HNDT ngày 24/5/2015 của BTV Hội Nông dân tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn để nghiên cứu, xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


DANH MỤC TIN