Đại lý

Cơ sở sản xuất Miến dong Bồng Chuyên
Địa chỉ: Khu Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0961 907 578

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Cơ sở sản xuất Miến dong Chính Tuyển
Địa chỉ: Thôn Lùng Vạng, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0949 278 799

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Cơ sở sản xuất Miến dong Chung Tuyết
Địa chỉ: Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0125 236 1746

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Cơ sở sản xuất Miến dong Dũng Huệ
Địa chỉ: Thôn Nà Làng, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0168 613 5803

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Cơ sở sản xuất Miến dong Hoàng Thị Thào
Địa chỉ: Thôn Nà Cằm, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0122 533 9682

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"

Cơ sở sản xuất Miến dong Hoàng Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Nà Chót, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0166 740 6280

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"

Cơ sở sản xuất Miến dong Huấn Liên
Địa chỉ: Thôn Chợ A, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0169 902 8122

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"

Cơ sở sản xuất Miến dong Huyền Ngân
Địa chỉ: Thôn Nà Ngò, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0981 020 299

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"

Cơ sở sản xuất Miến dong Khánh Thảo
Địa chỉ: Thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0967 184 828

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


Cơ sở sản xuất Miến dong Kim Phượng
Địa chỉ: Thôn Vằng Kè, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0974 656 303

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"

Cơ sở sản xuất Miến dong Luyến Uyên
Địa chỉ: Thôn Khau Ngòa, xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0988 120 084

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"

Cơ sở sản xuất Miến dong Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Lùng Vạng, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Số di động: 0945 029 232

Cơ sở hiện đang sử dụng Nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn"


DANH MỤC TIN